Pages

Saturday, 9 May 2009

Texas School Board in La-La Land


The Texas Board of Education apparently thinks that the age of the universe is something that can be voted on. Barbara Cargill apparently has been teaching science for over 20 years in Texas and is acting like her position on the Texas BOE allows her to decide the age of the universe. She comes across in the video as not accepting the current scientific consensus of the age of the universe and the expanding universe. It seems this science teacher fancies herself more knowledgeable than astronomers, geologists, physicists, etc.

You think that she would have learned a little bit about the scientific method in her 20 years of teaching science. But I guess not. Sorry dear, you're entitled to your own opinions but not your own facts. What is it about the South? My home state of Louisiana seems to have more than its share of fantasy prone individuals like this. They act like all they have to do is wish for something to be true in order for it to be a reality.

And here's the video:Pam mentions the legislating teaching of Pi as three instead of 3.14159... (Actually, Indiana tried this in the late 1800's). Here's one of my favorite cartoons:

7 comments:

Anonymous said...

Hello, very cool forum!!

Anonymous said...

Hi friends! I love this forum.

Anonymous said...

how to unlock iphone 4
unlock iphone 4
unlock iphone 4

http://www.macygray.com/node/228 http://entrepreneurship.unica-network.eu/content/ja-ye-young-entrepreneur-year-competition-2010
I was on the internet (Mozilla Firefox) and I was just browsing then a message came up and said something like 'Windows defender needs you to restart your computer to solve a problem' so I clicked it and then it obviously restarted. I tried to log onto my user area and it took longer than usual to load up and when it finally loaded up it had a blank background and my documents, no task-bar or shortcut. The only way I got onto the internet was by going on my downloads going on Spotify and then clicking on an advert, for the past couple of days I've been getting warnings saying that I have a harmful virus so I clicked 'Remove' and it said it had gone but every hour or so it kept coming back up. Also I have Windows Vista. Sorry it's so long :( Happy New Year :) thanks :)
iphone 4 unlock iphone 4 unlock

how to unlock iphone 4 [url=http://unlockiphone44.com]how to unlock iphone 4[/url] unlock iphone 4 iphone 4 unlock

Anonymous said...

Lek obudzi [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] obni¿ka absorbowania podstawy tluszczowych dziêki ludzki istota. To na cacy nieznany specyfik dla niewiasty, jakie chc¹ odchudziæ siê tudzie¿ odbyæ na ulepszony bieg posi³ków. Specyfik ten przyzwala podwy¿szyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród wdro¿eniem [url=http://www.twojeteksty.pl/moda-uroda/drogerie-perfumerie/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria internetowa[/url] jeno diety tudzie¿ æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo ów zaczerpniesz w aptece internetowej. Inwitujemy do prê¿nej online taniej apteki internetowej po wyci¹gi tudzie¿ po informacje o œrodkach. Wydaliny tedy alli Wysy³amy tym¿e majêtnoœci¹ pañszczyznê œrodków zaœ no tak dobr¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ spoœród siedmiu w najwiêkszym stopniu swoistych oraz œwietnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie wyników farmacetycznych.Musimy daæ do obejrzenia aktualnie trzy modele prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w strategia niezawodny tudzie¿ deleguje [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] wyci¹gi w ci¹gu ledwo jakiegoœ dnia od czasu momentu wype³nienia twojego zapotrzebowania. Dopiero co z owego dochodzi rewelacyjne [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] kwalifikacji pacjentów. Na rzadki brzuszekJest krocie suplementów diety na schudniêcie. A¿ do znacz¹cych przywieraj¹ te zawieraj¹ce w teamie l-karnitynê, lecz rzeczwiœcie wypróbowanym a tudzie¿ pokazanym przedsiêwziêciem przypuszczalnie zaakceptowaæ siê wy³¹cznie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta jakkolwiek natomiast æwiczenie fizyczne w olbrzymim stopniu decyduj¹ o dobrym spêdzeniu [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria internetowa[/url] estymy.Na menopauzêMenopauza istnieje kiedy niekiedy, kiedy krwawienie przestaje, i jajniki ca³kowicie ustaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê sprawne s¹ takie preparaty podczas gdy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Chronos menopauzy jednak¿e nie znaczy dla p³ci pieknej tragedii tudzie¿ powinno siê z ni¹ siê zmierzyæ.

Anonymous said...

unlock iphone 4
how to unlock iphone 4


unlock iphone 4 how to unlock iphone 4 unlock iphone 4
unlock iphone 4

unlock iphone 4 unlock iphone 4 [url=http://theunlockiphone4.com]unlock iphone 4 [/url] unlock iphone 4

Anonymous said...

undergroundunbeliever.blogspot.com is what i'm looking for !!
[url=http://www.youtube.com/watch?v=pjp1wvH3Xw8]how to lose weight fast[/url]

Watch Ghost Rider Spirit of Vengeance Online said...

Bless you designed for writing around Carrie! I want that you choose and have all sorts of things additionally, the destroy on... I would make this happen. Will make for those excitement authoring, merely trick available. Merely try to make all of us believe on the whole world once a wip gets all of us downward.